0, 12.03.2018 14:55

11.03.2018 Poročilo predsednika o delu društva v letu 2017

Spoštovane članice in člani. Predno se dogovorimo o novih načrtih našega društva, je prav, da se za trenutek ozremo nazaj in ocenimo, kaj nam je v preteklem letu uspelo postoriti in kaj ne.
Z veseljem ugotavljam, da so bile vse številne načrtovane aktivnosti za leto 2017 realizirane, oz. v večini primerov tudi presežene. Naše delovanje je bilo razdeljeno v dve osnovni skupini in sicer:
• vsebinski programi in
• upravljanje s premoženjem društva.
Komisije in sekcije so osnovni steber in pogoj za dobro delovanje društva. Kot prejšnja leta so svoje delo, v zadovoljstvo velike večine naših članov, izvrstno opravile.
Aktivnosti so med letom potekale po planu, ki je bil sprejet na lanskem občnem zboru, dopolnjen na upravnem odboru in v sekcijah. Seveda, bile so tudi težave, a menim, da smo jih skupaj kar uspešno reševali.
Vodje komisij in sekcij bodo v nadaljevanju predstavili svoje aktivnosti v letu 2017. Omenim naj le glavne poudarke in se obenem zahvalim vsem, ki so v sekcijah sodelovali, še posebno tistim, ki so jih vodili, vnašali pozitivno energijo in s svojim delom krepili moč društva. To velja za:
Komisija za kulturo, ki vključuje:
Mešani pevski zbor, ki je s svojimi številnimi nastopi bogatil kulturno življenje in lepšal trenutke našim krajanom.
Likovna sekcija, nas je vedno znova razveselila z razstavami svojih slik.
Literarna sekcija je organizirala literarne večere in s tem bogatila kulturo branja.
Ročna dela –: članice so ustvarjale različne izdelke in tako ohranjajo našo bogato kulturno dediščino umetnost ročnih del.
Komisija za šport združuje sekcije za: telovadbo, pohode, balinanje in plavanje. V sekcijah je bilo in še bo uvedenih veliko kvalitetnih novosti, ki jih prinašajo vodje skupin. Odprti smo bili za vse, ki si želijo zdrave rekreacije.
Komisija za izletništvo je imela obsežen program izletov, ki ga je koristilo veliko naših članic in članov, kar je zelo spodbudno in pohvalno.
Posebej je potrebno poudariti pomen projekta »Starejši za starejše«, ki ga z vsemi spremljajočimi težavami uspešno izvajajo naše članice in član, za kar smo jim še posebno hvaležni.
Sekcija za socialna vprašanja: je skrbela za socialno stanje naših članic in članov, ki tovrstno pomoč potrebujejo.
V decembru smo organizirali, ob bogatem kulturnem programu, tradicionalno srečanje za naše člane, ki so dopolnili 80 let.
Tudi v preteklem letu je bil dan poseben poudarek izobraževanju, predavanjem in drugim prireditvam, ki so potekala v prostorih društva za člane in tudi druge občane.
Poverjeniki so bili in so dragocena vez med člani in organi društva, tako pri prenosu informacij, kot spodbujanju novih upokojencev, da se nam pridružijo.
Posebno vlogo za društvo je imel in ima prav gotovo »klubski bife«. Tu so se naši člani pogosto družili in sproščali. Prav v tem prostoru se porodi marsikatera nova ideja, ki kasneje še kako vpliva na delo društva. S svojo dejavnostjo se tudi pokrijejo stroški potrebni za obratovanje kluba. Izjemen prispevek za dobro vzdušje dajeta naši Marica in Cvetka, hvala vama.
Del prihodka, ki je v celoti namenjen za lastno delovanje, si društvo ustvarja z oddajo svojega premoženja v najem. To so: stanovanja, vrtovi, garaže in uporaba prostorov za enkraten najem. Vrednosti so prikazane v finančnem poročilu društva.
Organi društva so se redno sestajali na svojih sejah, kjer so načrtovali, spremljali realizacijo programov in finančno poslovanje. Člani so svoje delo opravili odgovorno in s tem pomembno prispevali k uspešnemu delu društva kot celote.
Informiranje članov je pomembno in ga ni nikoli preveč. Potekalo je na že ustaljene načine in sicer: oglasna tabla, radio, spletna stran društva, facebook in tajništvo.
Sodelovanje s sosednjimi društvi je že tradicionalno dobro, vendar menim, da še nismo izkoristili vseh priložnosti, ki jih nam prijateljsko povezovanje nudi.
Sodelovanje z PZDU Severne Primorske lahko ocenimo, kot zelo dobro in koristno. Tako bo ostalo tudi v prihodnosti. Sodelovali smo v večini aktivnosti, ki jih je združenje kakovostno organiziralo.
Povezave z osrednjim državnim združenjem ni zaznati, a danes ni primeren trenutek za kritiko.
Poleg izvajanja osnovnih vsebinskih programov, je potekalo še kar nekaj aktivnosti, ki so bile potrebne, da društvo deluje, da ohranjamo vrednost društvenega premoženja in da smo dodali še kaj novega. Naj omenim le obnovo fasade na kašči in nadstrešek nad vrati na vrtu. Tako, da naš vrt za domom počasi dobiva svojo lepo podobo in prostor za druženje. Vrednost obnove je bila preko 3.000,00. EUR. Kupljeno je bilo tudi nekaj opreme za bife in klimo - grelec za pisarno. Veliko energije in sredstev je bilo potrebno, da smo realizirali načrtovano. Časi, žal postajajo vedno bolj in bolj neugodni tudi za društva, vse preveč negativizma je prišlo tudi v naše okolje. Toda, mi se nismo dali.
Tudi leto 2017 nam je uspelo, z veliko mero racionalnosti, zaključiti finančno pozitivno. Društvo ni nikoli imelo likvidnostnih težav, vse obveznosti smo plačevali v dogovorjenih rokih. Poleg, denarnih sredstev, potrebnih za delovanje društva, je bilo vloženo tudi veliko prostovoljnih ur nekaterih naših članov, na kar pa se običajno preprosto pozabi.
Trenutno ima naše društvo 535 članov, letos je že 17 novih, kar kaže, da smo še vedno zanimivi.
Ob zaključku mojega štiriletnega mandata, se iskreno zahvaljujem članom v vseh organih društva in vsem posameznikom, ki so kakorkoli s svojem delom, nasveti ali idejami prispevali, da smo dosegli zastavljene cilje in se pri tem imeli tudi lepo.
Še posebna zahvala pa gre neumorni tajnici Mileni Podobnik in podpredsednici Zdenki Verbič, za opravljeno delo in predanost društvu.
Ob tej priložnosti izrekam javno zahvalo za dobro sodelovanje in finančno pomoč: Občini Cerkno, Hotelu Cerkno, Certi d.d., Radiju Odmev, Osnovni šoli Cerkno in vsem našim partnerjem s katerimi smo res dobro sodelovali v obojestransko korist.
Ob koncu hvala še vsem članom, ki ste mi pred štirimi leti dali priložnost biti predsednik največjega in najbolj aktivnega društva v občini Cerkno. Nekateri ste bili z mojim delom zadovoljni drugi pač ne, to pa je povsem normalno.
Ostane mi samo še: vsem, srečno!
Cerkno, 11. marec 2017
Predsednik
mag. Marko Hvala